پروژه‌ها

داستانهای موفقیت

تبدیل واحد تک جذبی به دو جذبی

صمیم صنعت غرب

پروژه تبدیل واحد اسید سولفوریک صمیم صنعت غرب از روش تک جذبی به دوجذبی توسط شرکت کران انرژی از بهمن 95 آغاز گردید و پس از طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز مانند مبدلهای حرارتی در آذرماه 96 به اتمام رسید . نتیجه کار بسیار خوب بود. آلایندگی واحد از حدود 4500 ppm  به 200 ppm رسید و با اجرای این پروژه با جلوگیری از هدر روی گاز SO2 تولید شده و تبدیل آن به SO3 ، راندمان تبدیل به حدود 99/7 درصد رسید . میزان تولید 5% افزایش یافت و هیچگونه میست و بخارات اسیدی در دودکش دیگر مشاهده نشد. ظرفیت این واحد 60 تن در روز بود که پس از تبدیل به دوجذبی تا 72 تن در روز افزایش یافت. اجرای این پروژه باعث کاهش آلایندگی محیط زیست به زیر حد مجاز استاندارد و همچنین کاهش قیمت تمام شده اسید تولید شده گردیده است. در روش دوجذبی میزان اسید تولید شده به ازای سوزاندن هر کیلوگرم گوگرد افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده کاهش می یابد.

موفقیت را از اینجا شروع کنید.

برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید