شرکت تولیدی کیمیای ایران

Kimia

شرکت کیمیای ایران هلدینگ شرکت داروگر ایران میباشد.

 

شرح پروژه های شرکت کران انرژی با شرکت کیمیای ایران:

1.ساخت فیلتر الکتروستاتیک (1395)

این فیلترها  طی دو مرحله عمل جداسازی ذرات را انجام می‌دهند. در مرحله اول ذرات معلق در هوا پس از عبور از کرونای تخلیهکه ناحیه کوچکی در فیلتر است و با نور بنفش مشخص می‌شود باردار می‌شوند. در مرحله دوم این ذرات که به بار اشباع خود رسیده‌اند توسط یک میدان‌الکتریکی قوی از جریان هوا جدا گردیده و بسوی یک الکترود که جهت خنثی‌سازی بار این ذرات بکار می‌رود حرکت کرده و در آنجا با از دست دادن بار خود بر روی یک بستر مناسب ته‌نشین می‌شوند.