شرکت نیرو ترانسفو

شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص) با هدف تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع و لوازم و قطعات ترانسفورماتوردر تاریخ 1355/11/11 تأسیس و در سال 1361 به بهره برداری و تولید رسید.

 

 

 

لیست پروژه های انجام شده با شرکت نیرو ترانسفو:

1.  طراحي و ساخت کوره خشک کن ( تحت فشار خلا در حدود یک دهم میلی بار ) ترانسفورماتورهاي توزيع با شرايط کاري خلاً نزديک به خلاً مطلق به همراه کلیه تجهیزات جانبی مانند بویلر روغن داغ ، کندانسورها و سایر تجهیزات جانبی به سفارش شرکت نیروترانسفوی رشت.


2. طراحي و ساخت واحد روغن زنی ترانسفورماتور ( تحت فشار خلا در حدود یک دهم میلی بار ) ترانسفورماتورهاي توزيع با شرايط کاري خلاً نزديک به خلاً مطلق به همراه کلیه تجهیزات جانبی مانند سیستم تصفیه روغن ترانسفورماتور ، کندانسورها و سایر تجهیزات جانبی